Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

IL Padrino Ristorante

Článok 1

Základné ustanovenia

Poskytovateľom služieb je obchodná spoločnosť LCH & LO s.r.o., so sídlom Na Hradisko 194/11, 010 04 Hôrky, Slovenská republika, IČO: 48 100 641, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 63580/L. Poskytovateľ poskytuje tovary a služby fyzickým a právnickým osobám, najmä, avšak nie výlučne za účelom konzumácie.

Článok 2

Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak sú zákazníkovi poskytované služby nižšej kvality alebo kvantity (váha, spracovanie, nedostatky použitej suroviny a pod. – viac v čl. 4), ako to bolo vopred prezentované zo strany poskytovateľa alebo je v oblasti gastronómie na príslušnom štandarde obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Zákazník je povinný si objednávku skontrolovať pri prevzatí po vizuálnej stránke, či jedlo a/alebo nápoj zodpovedá objednanému, obsahuje všetky objednané položky a podobne. Právo na reklamáciu nedostatkov, ktoré mohol zákazník zistiť pri prevzatí jedla a/alebo nápoja, prevzatím objednávky bez vznesenia námietok zaniká.

Článok 3

Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, pre ktoré možno uplatniť reklamáciu, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka, a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme riadneho a rýchleho vybavenia reklamácie je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci zmeny alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní posúdiť a rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní.

Reklamáciu jedla alebo nápoja zo strany zákazníka je možné uplatniť výlučne v prípade, ak množstvo reklamovaného jedla a/alebo nápoja nie je menšie ako (približne) 2/3-iny pôvodného množstva.

V prípade donášky je jedlo možné reklamovať na telefónnom čísle +421 918 988 024. Po reklamácii bude pripravené nové jedlo a/alebo nápoj a odvezieme reklamované. Podmienka neskonzumovaného pomeru jedla a/alebo nápoja podľa druhého odseku tohto článku zostáva bez zmeny. Bez zachovania množstva nevyhovujúceho jedla a/alebo nápoja, ktoré má byť/je predmetom reklamácie, nie je možné reklamáciu uskutočniť.

Článok 4

Chyby odstrániteľné

V oblasti gastronómie a stravovacích služieb, ak nie je dodržaná štandardná a/alebo prezentovaná akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako 1/3-ina z porcie jedla alebo nápoja) v závislosti od reklamovaného nedostatku.

Článok 5

Chyby neodstrániteľné

V prípade, ak nie je možné odstrániť nedostatky jedla a/alebo nápoja, má zákazník právo na výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny v rozsahu tovarov a služieb, ktorých chyby nie je možné zo strany poskytovateľa odstrániť.

Článok 6

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, tzn. bez zbytočného odkladu. V opačnom prípade právo na reklamáciu zaniká.

Reklamáciu nie je možné uplatniť tiež v prípade,  ak reklamovaný nedostatok jedla a/alebo nápoja bol spôsobený nevhodným zaobchádzaním na strane zákazníka.

Článok 7

Účasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej reklamovanej služby alebo tovaru a všetkú potrebnú súčinnosť, ktorú od neho možno spravodlivo požadovať.

Článok 8

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 16.8.2021