Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

IL Padrino Ristorante

Článok 1

Objednávka

Objednávka predstavuje záväzný prejav vôle zákazníka uzavrieť s Prevádzkovateľom zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru a/alebo poskytnutie služby. Prijatím zo strany Prevádzkovateľa je zákazník objednávkou viazaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku zákazníka, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Minimálna hodnota objednávky pre rozvoz je 5,80 EUR s DPH. Storno objednávky je možné výlučne zo súhlasom Prevádzkovateľa, zodpovednej osoby obchodnej spoločnosti LCH & LO s.r.o., so sídlom Na Hradisko 194/11, 010 04 Hôrky, Slovenská republika, IČO: 48 100 641, pričom je možné ju po dohode zrušiť telefonicky alebo osobne priamo v prevádzke.

Objednávku je možné vytvoriť niektorým z nasledovných spôsobov;

  • osobne počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na ilpadrino.sk),
  • telefonicky počas otváracích hodín – rozvozu,
  • online objednávka – objednávka prostredníctvom webovej stránky nášho obchodného partnera.

Zákazník nemá právo od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov po prevzatí tovaru odstúpiť, nakoľko ide o tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skazy.

Článok 2

Platba

Platbu je možné zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov;

  • pri osobnom odbere na prevádzke počas otváracích hodín, a to v hotovosti, platobnou kartou alebo stravnými lístkami,
  • pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to v hotovosti alebo stravnými lístkami (pri online objednávke online tiež platobnou kartou).

Pri dovoze je potrebné určiť spôsob platby pri zadaní objednávky.

Článok 3

Dodacie a platobné podmienky

Cena tovaru a služieb je uvedená v jedálnom lístku umiestnenom na prevádzke, alternatívne na webovej stránke Prevádzkovateľa, resp. u obchodného partnera Prevádzkovateľa (aplikácia; web). Cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť webových stránkach Prevádzkovateľa a nie je obsiahnutá v cene tovaru a/alebo služby. Odlišne od predchádzajúcej vety je dovoz v rámci Mesta Žilina zdarma. Ceny sú uvedené s DPH.

Cena balenia je 0,00€

Doba dodania je individuálna a je možné sa o jej dĺžke informovať telefonicky u Prevádzkovateľa. V prípade presiahnutia doby dodania v dĺžke 150 min., môže byť na podklade osobitnej dohody medzi zákazníka a Prevádzkovateľa poskytnutá zľava vo výške nie viac ako 30% z ceny objednávky, ktorej dodanie presiahlo uvedenú dobu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním, ktoré bolo zapríčinené zákazníkom (napr. uvedením nesprávnej adresy, neodpovedanie na telefonický hovor kuriéra a pod.) alebo vyššou mocou (napr. dopravná situácia alebo poveternostné podmienky brániace doručeniu a pod.).

Článok 4

Vzájomné záväzky a záruka

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru a/alebo služby tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene; adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku. V prípade, že objednávku nie je možné zo strany Prevádzkovateľa splniť (dodať), bude zákazník kontaktovaný a bude mu ponúknutý podobný produkt.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a/alebo prijať službu a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. V prípade dovozu sa povinnosť vzťahuje na miesto určenia, ktoré zákazník v objednávke zadal. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia objednaného tovaru alebo prijatia objednanej služby, resp. zmarenia prevzatia má Prevádzkovateľ nárok na náhradu tým spôsobenej škody podľa platných právnych predpisov.

Záruka na jedlo trvá max. 30 min. po dodaní tovaru.

Článok 5

Alternatívne riešenie sporov („ARS“)

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavým stanoviskom, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (subjekt ARS).

Kupujúci v postavení spotrebiteľa môže podať podnet/sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia (spotrebiteľských) sporov, ktorá je dostupná online na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je oprávnený využiť kupujúci v postavení spotrebiteľa – fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnenia spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojho predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v lehote jedného roka odo dňa doručenia zamietavého stanoviska na podnet zo strany prevádzkovateľa, alebo márnym uplynutím 30 dňovej lehoty na obdržanie stanoviska prevádzkovateľa. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sa týka výhradne sporu medzi kupujúcim v postavení spotrebiteľa a prevádzkovateľom, a vzťahu vychádzajúceho z kúpnej / spotrebiteľskej zmluvy. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmluvy uzatvorenej na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho v postavení spotrebiteľa žiadať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 EUR.

Článok 6

Záverečné ustanovenie

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.08.2021