Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV  

IL Padrino Ristorante

Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť LCH & LO s.r.o., so sídlom Na Hradisko 194/11, 010 04 Hôrky, Slovenská republika, IČO: 48 100 641, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 63580/L.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Michal Chovanec, e-mail: ilpadrino@ilpadrino.sk, tel. č.: +421 918 988 024

Právnym rámcom spracúvania osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 („GDPR“), ktoré upravujú najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov (registrácia/objednávka, reklama a marketing/newsletter) v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a plnenie zmluvy (uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytovaní služieb) v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy a/alebo zmluvy o poskytnutí služieb, pričom poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a je podmieňujúcou požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu a objednať si vybraný tovar alebo službu. Ďalšími účelmi spracúvania Vašich osobných údajov môžu byť registrácia užívateľského účtu na našom webe a zasielanie notifikácií a newslettera (reklama a marketing/novinky) formou SMS a/alebo e-mailu. Osobné údaje nebudú zverejňované. Spracúvanie osobných údajov pre účely notifikácií a newslettera je Prevádzkovateľom určené na obdobie troch rokov.

Na uvedené účely budeme spracúvať bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa; v prípade registrácie Vášho užívateľského účtu aj heslo.

Príjemcom osobných údajov môžu byť tretie subjekty, ako prepravné spoločnosti, a to za účelom úspešného dodania Vami objednaného tovaru; prípadne účtovná spoločnosť.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú (napr. plnenie zo zmluvy, vedenie účtovnej agendy Prevádzkovateľa). Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu, na ktorú je súhlas udelený. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ  bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie. V prípadoch, kedy v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov alebo GDPR Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu a na účely tak ako je uvedené vyššie, zlikviduje (vymaže) Vaše osobné údaje ihneď po tom, ak už nie je možné využiť osobné údaje na účel, na ktorý boli získané, pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.).

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevyužíva automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov:

  1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom za podmienok stanovených zákonom o ochrane osobných údajov,
  2. právo na opravu spracúvaných osobných údajov,
  3. právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým Prevádzkovateľovi udelila,
  4. podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
  5. právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  6. právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje dotknutej osoby chrániť, zamedziť neoprávneného prístupu k nim, a po uplynutí doby ich uchovávania uloženej zákonom alebo zániku účelu ich spracovania zabezpečiť ich následnú likvidáciu (vymazanie).

Orgán dohľadu

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonom, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; alebo prostredníctvom internetovej a e-mailovej adresy: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného charakteru.

Veľmi nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.